Regulamin

 • Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1, z późn. zm.) – dalej RODO, informujemy że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Alan Jakman prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ALAN JAKMAN More Maiorum. Poszukiwacze korzeni. (adres: ul. Wita Stwosza 27 lok. 15, 43-300 Bielsko-Biała, adres e-mail: poszukiwacze@moremaiorum.pl, tel. + 48 512 142 503.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw  przysługujących na mocy RODO mogą Państwo skontaktować się z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą:
 • w celu nawiązania stosunku prawnego (np. zlecenia) na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • w celu wykonania umowy, gdy ją zawarliśmy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu wystawiania faktury VAT na podstawie obowiązków wynikających z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa. Mogą zostać także udostępnione podmiotom realizującym czynności niezbędne do zrealizowania wskazanego celu przetwarzania, tzn. biuro rachunkowe, zewnętrzna firma informatyczna, zewnętrzna firma obsługująca płatności i rozliczenia, operatorzy pocztowi.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres pięciu lat kalendarzowych licząc od roku następującego po roku, w którym nastąpił obowiązek podatkowy.
 3. Przysługuje Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Państwu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
 4. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 7. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Regulamin świadczenia usług genealogicznych przez Alan Jakman More Maiorum. Poszukiwacze korzeni w ramach serwisu www.poszukiwacze.moremaiorum.pl:

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady poszukiwań genealogicznych świadczonych przez Alan Jakman More Maiorum. Poszukiwacze korzeni, dalej „MM”.
 2. Do korzystania z usług oferowanych przez More Maiorum uprawnione są jedynie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne o których mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego.
 3. Każda osoba przed przystąpieniem skorzystania z usług oferowanych przez More Maiorum powinna zapoznać się z jego Regulaminem.

§2 POSZUKIWANIA GENEALOGICZNE I INNE USŁUGI

 1. Poszukiwania genealogiczne stanowią czynności wykonane na rzecz Klienta, w skład czego wchodzą:
  1. Badania genealogiczne,
  2. Praca z dokumentem,
  3. Tłumaczenia odnalezionych akt metrykalnych,
  4. Graficzny wywód przodków,
  5. Raport po każdym etapie poszukiwań.
 2. Składowymi elementami poszukiwań genealogicznych mogą być także pozostałe czynności, jakie oferuje MM, tj.: tłumaczenie dokumentów archiwalnych, kwerendy archiwalne, analiza materiałów archiwalnych.
 3. Wymienione w powyższym punkcie czynności mogą być wykonywane jako osobne usługi niezależne od poszukiwań genealogicznych.
 4. Po każdym wykonanym etapie Klient otrzymuje raport z przeprowadzonych prac wraz z propozycjami dalszych kierunków poszukiwań.

§3 ZAWARCIE UMOWY O OŚWIADCZENIE USŁUG GENEALOGICZNYCH

 1. Umowa zostaje zawarta poprzez akceptację warunków poszukiwań.
 2. Zawarcie umowy może zostać dokonane poprzez wiadomość e-mail albo, na życzenie klienta, w drodze podpisania tradycyjnej umowy papierowej.
 3. Poszukiwania genealogiczne rozpoczynane są po wpłacie określonej między MM a Klientem zaliczki na poczet badań.
 4. Etap poszukiwań genealogicznych realizowany jest w wyznaczonym terminie, chyba że w trakcie badań zaszły nieoczekiwane sytuacje związane np. z niedostępnością materiałów archiwalnych utrudniające dalszą kwerendę. O takiej sytuacji Klient jest każdorazowo informowany poprzez wiadomość e-mail.
 5. Po ukończeniu poszukiwań Klient otrzymuje raport z przeprowadzonych badań, zaś po wpłacie pozostałej kwoty, pozostałe wyniki kwerendy.
 6. Klient może wpłacić pełną kwotę za wykonanie usługi przed jej wykonaniem.

§4 REKLAMACJE

 1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w sprawach związanych z usługami świadczonymi przez MM na rzecz Klienta.
 2. Reklamacje można składać drogą elektroniczną na adres mailowy Serwisu poszukiwacze@moremaiorum.pl lub drogą listu poleconego na adres ul. Wita Stwosza 27/15, 43-300 Bielsko-Biała, wpisując w temacie wiadomości „Reklamacja”.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, przedmiot reklamacji, dane identyfikujące reklamowaną usługę (np. numer zamówienia, datę transakcji itp.) oraz okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Reklamacje będą rozpatrzone w terminie do 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji More Maiorum zawiadomi Klienta za pośrednictwem tej samej metody, za którą Klient zgłosił reklamację oraz również na adres e-mail podany w reklamacji.

§5 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Do zachowania 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

Załączniki do Regulaminu

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY – POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Ma Pan/Pani prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy na świadczenie usług przez MM.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musi Pan/Pani poinformować osobę odpowiedzialną za wykonanie czynności odstąpienia od umowy, tj. Alan Jakman More Maiorum. Poszukiwacze korzeni, ul. Wita Stwosza 27/15, 43-300 Bielsko-Biała, poszukiwacze(at)moremaiorum.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.
 4. Informujemy, iż oświadczenie może zostać przesłane na przykład pocztą lub pocztą elektroniczną.
 5. Może Pan/Pani skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłał Pan/Pani informację dotyczącą wykonania przysługującego Panu/Pani prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba ze wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

  FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Informujemy, iż formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy. Korzystanie z formularza jest fakultatywne.

Adresat: Alan Jakman More Maiorum. Poszukiwacze korzeni, ul. Wita Stwosza 27/15, 43-300 Bielsko-Białą, adres internetowy – www.poszukiwacze.moremaiorum.pl e-mail – poszukiwacze@moremaiorum.pl, NIP 5472209537.

Ja/My(*) niniejszym informuje/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

poszukiwania genealogiczne